Översyn av EU:s luftpolitik

EU-kommissionen har lanserat en omfattande översyn av Europas luftpolitik med avsikt att fastställa nya långsiktiga mål för perioden efter 2020. EU:s utsläppstakdirektiv, luftkvalitetsdirektiv samt sektorspolitik för bl.a. transport, energi och industri ska utgöra viktiga delar av översynen.


Översynen ska vara klar senast 2013 och är nästa steg i den så kallade CAFE-programmet (Clean Air for Europe). Mer information om översynen finns här:
 
Som en ytterligare del av översynen har kommissionen inlett ett offentligt samråd. Genom detta samråd uppmanas alla berörda parter att genom ett frågeformulär lämna sina synpunkter om hur EU:s luftkvalitetslagstiftning kan förbättras. Det finns två frågeformulär - en för intresserade medborgare och en för experter och tillämpare från nationella, regionala och lokala myndigheter, forskare, företag, intressenter, hälso- och miljögrupper samt andra grupper som är inblandade i genomförandet av EU:s luftkvalitetslagstiftning.
 
Samrådet pågår tills 30 september 2011 och ska ligga till grund för identifikationen och prioriteringen av de frågor som ska ingår i översynen. Alla som är intresserade av luftfrågor kan besvara frågeformuläret (innan 30 september)direktlänk.
  | © IVL   |