SCARP:s forskningsresultat viktiga för det internationella luftvårdsarbetet

Luftföroreningar spelar stor roll för vår hälsa och för ekosystem. Det visar nya forskningsresultat om luftföroreningar och luftkvalitet. Bland annat kan man se en ökad risk för påverkan på hjärta och blodkärlen av luftföroreningar från vägtrafiken. De nya kunskaperna är viktiga för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft och har även stor betydelse för vårt internationella arbete.

– Det är glädjande att vi så framgångsrikt drivit ett gemensamt nationellt forskningsprogram med många betydelsefulla resultat för såväl miljömålsarbetet som för Sveriges agerande inom EU och Luftkonventionen. Naturvårdsverket och andra myndigheter har dessutom direkt användning av resultaten, säger Peringe Grennfelt, IVL Svenska Miljöinstitutet, som lett forskningsprogrammet.

Resultaten från SCARP visar bland annat att partiklar i dieselavgaser ger en direkt påverkan på hjärta och blodkärl och att vedrök ger upphov till inflammation. Scarps forskning visar också att luftföroreningar från vägtrafiken skadar barns luftvägar långt upp i skolåldern och påverkar lungfunktionen.

Ekosystem påverkas också av luftföroreningar. Forskningen har visat hur kvävenedfallet påverkar växter och att det samspelar med hur vi använder marken, till exempel hur vi brukar skogen.

Forskningen inom Scarp har medfört väsentligt förbättrade möjligheter att modellera bildning, omvandling och transport av partiklar i luften. Kunskapen används för att beräkna påverkan från luftföroreningar i olika länder.

Kommissionen arbetar just nu med en omfattande översyn av luftvårdslagstiftningen och väntas till hösten komma med förslag till en ny tematisk strategi med långsiktiga mål för EU:s luftkvalitet, samt förslag till ett nytt så kallat takdirektiv med krav på skärpta utsläppsbegränsningar för flertalet föroreningar. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram underlag inför de kommande EU-förhandlingarna.

Enligt Naturvårdsverket kommer resultaten från Scarp att få stor betydelse som stöd för utformningen av den politik som Sverige kommer att driva i europeiska och internationella organisationer. Resultaten blir också viktiga i arbetet med lokala åtgärder och för att nå miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning samt Ingen övergödning.

– Sverige har allt sedan försurningen av mark och vatten upptäcktes för mer än 40 år sedan varit pådrivande i det internationella luftvårdsarbetet och genom forskningen bland annat bidragit till att kartlägga orsaker och sätta gränser för vad naturen tål. Genom forskningsprogrammet har vi kunnat fortsätta detta arbete och resultaten har därför direkt kunnat användas i den nyligen undertecknade revisionen av Göteborgsprotokollet och i EU:s luftvårdsarbete, säger Peringe Grennfelt.

Länk till SCARP:s formella slutrapport

Länk till SCARP:s syntesrapport

  | © IVL   |